Stichting HOZOV

Stichting Historisch Onderzoek Zuid – Oost Veluwezoom

Secretariaat: Labriehof 15, 6952 HW  Dieren, tel. 0313-414281, E-mail: stichtinghozov@upcmail.nl
Handelsregister nr. 09183081, RSIN: 8194.67.777, IBAN: NL97INGB0652437540

 

Bestuur:A.T.G Elzebroek, voorzitter
W.G. van den Beukel, secretaris/penningmeester

 

Doelstelling:De stichting heeft ten doel het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van de Zuid-Oost Veluwezoom, in het bijzonder ook de geschiedenis van het tot de gemeenten Rheden en Brummen behorende grondgebied, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle haar ten dienste staande wettige middelen, zoals:

a. het instellen van een of meer werkgroepen ter bestudering van bepaalde onderwerpen.
b. het verzorgen van publicaties.
c. het verzorgen van exposities en lezingen.
d. het samenwerken met organisaties met een verwant doel.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

 

Beleidsplan 2021-2024

De stichting heeft ten doel het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van de Zuid-Oost Veluwezoom, in het bijzonder die van het grondgebied van de gemeenten Rheden en Brummen. Daartoe is een werkgroep gevormd, bestaande uit twee bestuursleden van de stichting. Er bestaan plannen voor een publicatie over de voormalige Jongerensociëteit ‘Oikos’ in Dieren, waarvan een omvangrijk archief ter beschikking staat. Daarnaast wordt meegewerkt aan de nadere invulling van de website ‘Rheden op de Kaart’ en worden incidenteel deelstudies verricht, waarvan publicaties verschijnen in het blad van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal en van de Belangenvereniging Spankeren. Voorts wordt medewerking verleend aan Open Monumentendag en aan exposities, lezingen en dorpswandelingen van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal.

 

Voor de uitgave van de tot nu toe verschenen boeken is financiële ondersteuning verkregen van verscheidene fondsen en instanties, alsmede van een aantal bedrijven en particulieren. Dit heeft ertoe geleid dat door verkoop van een belangrijk deel van de oplage er een beperkte financiële reserve is opgebouwd, waaruit de kosten van lopende onderzoeken kunnen worden bestreden. Daarnaast worden incidenteel bijdragen ontvangen van begunstigers en wordt bij allerlei gelegenheden gepoogd voor de resterende voorraad boeken kopers te vinden. Een deel van die voorraad is ter verkoop in consignatie gegeven aan boekhandels en andere organisaties in de omgeving. De beschikbare financiële middelen zijn ondergebracht op een rekening bij de ING Bank en worden beheerd door de penningmeester die daarover regelmatig verantwoording aflegt door middel van voortgangsoverzichten. Eén maal per jaar wordt de jaarrekening door het bestuur in een vergadering vastgesteld.

 

Geactualiseerd in april 2021.

 

Beloningsbeleid

Aangezien de vereniging geen personen in dienst heeft en uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers werkt, kent zij geen beloningsbeleid.

 

Activiteiten

In 2008 verscheen de eerste publicatie van de stichting in de vorm van het boek ‘Zou Petrus tevreden zijn? Kroniek van de dorpskerk in Spankeren’. Hieraan is door een werkgroep, bestaande uit de bestuursleden, gedurende een periode van circa vijf jaar gewerkt. Voorts is medewerking verleend aan de verschijning in 2011 van het boekje ‘De geschiedenis van herberg De Luchte te Spankeren 1563-2011’. In 2013 is het boek ‘Over erven en geërfden. De marken van Spankeren, Soeren, Dieren en Ellecom’ verschenen, waaraan door een werkgroep van vijf personen is gewerkt. Laatstelijk werd in 2017 het boek ‘Langs het tuinpad van mijn vader. Spankeren omstreeks 1960’ uitgegeven, waaraan door vier personen vier jaar is gewerkt.
Voorts zijn sinds 2008 in de kerk van Spankeren, in Huize ‘De Bockhorst’ en in herberg ‘De Luchte’ exposities ingericht in het kader van Open Monumentendag en ter gelegenheid van boekpresentaties en zijn in samenwerking met de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal exposities gehouden in het kader van de erfgoedfestivals ‘Gelegerd in Gelderland’ en ‘Gemaakt in Gelderland’ en ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de Kring. Ook wordt jaarlijks voor de Oudheidkundige Kring de wandeling in het dorp Spankeren verzorgd en zijn sinds 2008 een aantal lezingen gegeven.

 

HOZOV 2023 verkorte jaarrekening