Ontstaan

J.F van Oosten Slingeland

J.F van Oosten Slingeland

Voor een korte schets van de ontstaansgeschiedenis van de Kring een paar fragmenten uit het jubileumboek dat ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de Kring in 2004 is  verschenen. Een paar regels uit een terugblik van de eerste voorzitter J.F. van Oosten Slingeland:

 

In Dieren woonde E.J. Jansen, onderwijzer in Arnhem, sterk geïnteresseerd in de locale geschiedenis. In Velp woonde H. Kerkkamp, die bekendheid had verworven met zijn boek over de geschiedenis van Velp en Rozendaal. Beide heren vonden elkaar en in de Velpsche Courant en het Geldersch Nieuwsblad van 27 november 1953 lanceerden zij een plan om een historische vereniging voor Rheden en Rozendaal op te richten. De reacties waren bemoedigend.

 

Mij was die oproep ontgaan, maar kort daarna nodigden beide initiatiefnemers mij uit tot het te vormen bestuur toe te treden. (…..) Mijn bedenking, of er wel voldoende bestaansgrond zou zijn voor zo’n lokale vereniging naast de provinciale historische vereniging ‘Gelre’, werd met kracht van de hand gewezen. Niet in concurrentie, maar in samenwerking met andere historische verenigingen zou de beoogde Rhedense vereniging moeten opereren. Hoofddoel moest zijn de inwoners van deze streek meer en intensiever bij de rijke, lokale geschiedenis te betrekken. Tegen zoveel enthousiasme is geen scepsis bestand.  

 

H. Kerkkamp

H.Kerkkamp

Kruijswijk 2 1982-1

E.J (Kruijswijk) Jansen

 (….) Reeds op 11 januari 1954 werd in hotel De Engel in De Steeg een bijeenkomst belegd, die de bedoeling had en ook het karakter kreeg van een oprichtingsvergadering. Drie maanden later volgde andermaal in De Engel de eerste formele vergadering. Hierin werd voor de vereniging de naam “Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal” aangenomen. Het door mr. Rijnenberg opgestelde reglement werd vastgesteld. F. van Zadelhoff te Dieren werd tot vijfde lid van dit mannenbestuur benoemd.   Wat mij van het begin goed is bijgebleven, is de eenvoud van opzet. Een contributie van f 2,50 per jaar (meer mocht ook), een eerste gastspreker die con amore optrad, een gestencild blaadje onder de naam ‘Mededelingen’, simpeler kon het niet. (…..)