Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De privacywetgeving in de hele Europese Unie is vanaf die datum gelijk. Wegens de invoering van de AVG heeft het bestuur van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal onderstaande verklaring opgesteld.

 

Als contactpersoon van onze vereniging treedt op de penningmeester/ledenadministrateur.

Dit is momenteel dhr. W.G. van den Beukel, Labriehof 15, 6952 HW  Dieren, tel. 0313-414281/06-54630804, e-mail: penningmeester@oudheidkundigekring.nl.

 

Waarom en hoe bewaren wij persoonsgegevens?

 

De vereniging verwerkt persoonsgegevens van haar leden, te weten geslacht, naam- en adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, om met dezen te kunnen communiceren over alles wat verband houdt met het lidmaatschap en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden door de vereniging niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Omdat we willen weten hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van cookies en Google Analytics. Wij verwerken geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar. Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Ter informatie: een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht
– om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen
– om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
– op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, een bericht van intrekking van uw toestemming of een bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzenden naar de bovengenoemde contactpersoon. Om er zeker van te zijn dat verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan paspoort of identiteitskaart), paspoort/identiteitskaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de bovengenoemde contactpersoon.