Beleidsplan van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal voor 2018-2021

Conform haar doelstelling organiseert de vereniging jaarlijks enkele lezingen en excursies voor haar leden en andere belangstellenden. Tevens wordt acht maal per jaar een wandeling met een historisch thema georganiseerd in alle dorpen van de gemeente Rheden en in Rozendaal. Daarnaast worden in samenwerking met de Vereniging Natuurmonumenten wandelingen georganiseerd, waarbij de nadruk ligt op cultuurhistorische elementen in het landschap. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met andere organisaties bij het organiseren van lezingen en andere activiteiten. Ook wordt incidenteel financiële steun gegeven bij de uitgave van historische publicaties door derden, veelal in de vorm van een gegarandeerde afname, maar soms ook door zelf als uitgever op te treden. Jaarlijks verschijnen vier nummers van het verenigingsblad ‘Ambt & Heerlijkheid’, waarin een breed scala van artikelen over historische onderwerpen wordt gepubliceerd. Het wordt verzorgd door een redactiecommissie onder voorzitterschap van een bestuurslid en verspreid onder de leden en een aantal zusterorganisaties, alles op basis van vrijwilligerswerk, behoudens de vormgeving en de vervaardiging die zijn uitbesteed. Daarnaast wordt het blad ter verkoop neergelegd bij een aantal boekhandels in de gemeente Rheden.

 

De vereniging heeft een website (www.oudheidkundigekring.nl), waarop relevante informatie wordt weergegeven en die wordt onderhouden door een webmaster onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid. Inmiddels is de informatie op deze website verder uitgebreid en zijn meer mogelijkheden geschapen om onderzoeksvragen van derden daarop een plaats te geven. Voorts heeft de vereniging een archief, waarin historische documenten en voorwerpen een plaats vinden. Het documentenarchief is ondergebracht bij het Gelders Archief te Arnhem; voor de overige zaken is ruimte gevonden in het Sprengenhus te Laag-Soeren, waar ook de bestuursvergaderingen zullen plaatsvinden en werkgroepen activiteiten kunnen ontplooien.

 

Het bestuur bestaat uit zeven personen en vergadert ca. vier maal per jaar. De inkomsten van de vereniging bestaan voornamelijk uit ledencontributies. Er wordt naar gestreefd om het ledental tenminste te stabiliseren en de gemiddelde leeftijd van de leden omlaag te brengen. In de loop der jaren is een behoorlijke financiële reserve opgebouwd die het voortbestaan van de vereniging moet veiligstellen. De beschikbare financiële middelen zijn ondergebracht op rekeningen bij de ABN-AMRO Bank en worden beheerd door de penningmeester, die daarover regelmatig aan het bestuur verantwoording aflegt door middel van overzichten, ook met betrekking tot de ledenstand. Eenmaal per jaar wordt de jaarrekening door de algemene vergadering vastgesteld.

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 15 mei 2018 te Laag-Soeren.

 

Verkort beleidsplan 2020-2025

 

Beloningsbeleid:

 

Aangezien de vereniging geen personen in dienst heeft en uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers werkt, kent zij geen beloningsbeleid.

 

RSIN(fiscaal nummer) 8157.18.354

Verkorte jaarrekening 2019-begroting 2020