Algemene Ledenvergadering

In verband met de coronamaatregelen werd als eerste de algemene ledenvergadering met aansluitende lezing van 22 april geannuleerd. De ledenvergadering en lezing werden verplaatst naar 30 september in de hoop dat deze dan op de normale wijze zouden kunnen plaatsvinden. Helaas blijkt dat niet het geval te zijn. Om toch te voldoen aan de statutaire verplichting van een jaarlijkse algemene ledenvergadering is besloten de ledenvergadering van 30 september wel door te laten gaan maar zoveel mogelijk te beperken tot de statutair noodzakelijke onderdelen en de lezing te verplaatsen naar 2021. De vergadering wordt gehouden in zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3-B, 6881 JA te Velp en zal aanvangen om 19.30 uur.

 

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Ingekomen en uitgegane stukken
 3. Notulen vorige vergadering van 25 april 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Jaarrekening 2019
 6. Verslag van de kascommissie en vaststelling jaarrekening 2019
 7. Goedkeuring van het in 2019 gevoerde beleid en d├ęcharge van het bestuur
 8. Begroting 2020 (opgenomen in het overzicht van de jaarrekening)
 9. Benoeming nieuwe kascommissie inclusief reservelid
 10. Beleidsplan 2020-2025, toelichting door de secretaris middels PowerPoint. Het volledige beleidsplan komt op de website.
 11. Verkiezing bestuur (twee leden zijn statutair aftredend)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting van de vergadering