Mededelingen nummer 1, juni 1954

Aan de Leden van onze Kring en aan allen die er belang in stellen !

 

Als Bestuur van de Oudheidkundigekring RHEDEN-ROZENDAAL is het ons een genoegen, U deze mededelingen toe te zenden.
Het ligt in de bedoeling, hierdoor onze leden van tijd tot tijd op de hoogte te houden van onze werkzaamheden. Ook zal er naar gestreefd worden, verslagen op te nemen van gehouden lezingen en gemaakte excursies. Misschien is het mogelijk, korte bijdragen van onze Leden te plaatsen. Er is verder gelegenheid U in te lichten over datgene, waarmee
onze zuster-verenigingen voor het forum treden. Wij denken aan tentoonstellingen, lezingen en publicaties van meer dan plaatselijke betekenis.

 

Verzameld in een map vormen onze Mededelingen op de duur een waardevolle bundel. Die waarde wordt des te groter naarmate wij meer nummers kunnen laten verschijnen. En dat houdt weer verband met het aantal leden,dat wij kunnen werven.
Wij wekken dan ook al onze leden op, in eigen omgeving propaganda te maken voor onze Kring.

 

Dit eerste nummer van onze Mededelingen wordt gezonden aan allen, die naar onze mening belangstellen in de geschiedenis van onze omgeving.
Het is echter heel goed mogelijk, dat personen, die zeker voor toezending in aanmerking komen, vergeten zijn.
Laat iedere lezer gerust aan de secretaris namen opgeven van hen, die volgens hem dit nummer dienen te ontvangen……